ઈન્ડોનેશિયામાં 22 ફૂટ લાંબો અજગર 54 વર્ષની મહિલાને ગળી ગયો

ઈન્ડોનેશિયામાં 22 ફૂટ લાંબો અજગર 54 વર્ષની મહિલાને ગળી ગયો. ઇન્ડોનેશિયા વન્યજીવનની વિશાળ વિવિધતાનું ઘર છે. તેમાંથી એક વિશાળ અજગર

Read more