ભાવનગર શહેરની વચ્ચે આવેલ સુંદર ગાર્ડન પીલ ગાર્ડન વિશે જાણો !

કાઠિયાવાડના અનેક રજવાડાઓમાં ભાવનગરની એક પ્રગતિશીલ રાજ્ય તરીકે ગણના થતી. પ્રજા વત્સલ રાજવીઓ પોતાની આવકમાંથી નોંધપાત્ર હિસ્સો લોક કલ્યાણ અને

Read more