પોલીસની પ્રશંસનીય કામગીરીઃ બરોડાની યુવતી 8 લાખના દાગીના ભરેલી બેગ ઓટોમાં ભૂલી ગઈ, પોલીસે CCTVની મદદથી શોધી કાઢી

પોલીસની પ્રશંસનીય કામગીરીઃ બરોડાની યુવતી 8 લાખના દાગીના ભરેલી બેગ ઓટોમાં ભૂલી ગઈ, પોલીસે CCTVની મદદથી શોધી કાઢ્યું. સુરત પોલીસે

Read more