કર્ણાટકના બાન્નેરઘટ્ટા નેશનલ પાર્કની અજાયબ ઘટના ! દાંત વડે પ્રવાસીઓથી ભરેલી ગાડી ખેંચી..

VIDEO : વાઘની તાકાત તો જુઓ! દાંત વડે પ્રવાસીઓથી ભરેલી આખી ગાડી ખેંચીને લઈ ગયો, પછી જે થયું તે તો

Read more