ખૂન કા બદલા ખૂન સે / વાંદરાએ એક એક કરીને 250 જેટલા કૂતરાઓને મારી નાંખ્યા

ખૂન કા બદલા ખૂન સે / એક વાંદરાએ એક એક કરીને 250 જેટલા કૂતરાઓને ઊંચાઈ જઈને ઉપરથી ફેંકીને મારી નાંખ્યા..

Read more