વનસ્પતિઓ પણ અનેક રોગોની ચિકિત્સામાં ઉપયોગી..વાંચો! આપણા વૈદ્ય શું કહે છે..

શાસ્ત્ર કહે છે, नास्ति द्रव्यं अनौषधम । આ પૃથ્વી ઉપર એક પણ દ્રવ્ય એવું નથી કે જે ઔષધ નથી. પણ

Read more